حالت دهنده های برقی

این وسیله کاربرس وسشوارراهمزمان انجام می دهدو در وقت هم صرفه جویی می کند.بیشترین استفاده آن برای موهای بلند است.قابلیت تنظیم دما را دارد.بهمین دلیل کمترین آسیب رابه مو می زند.