اپیلاتور

این دستگاه برای از بین بردن موهای زائدبدن بانوان مورد استفاده قرار می گیرد.