ماشین اصلاح

ماشین اصلاح سر مورد مصرف برای کوتاه کردن موهای سر برای عموم