مزاج سن

0 تا20 سال ....گرم وتر ، دم

20 تا 40 سال .... گرم وخشک ، صفرا

40 تا 60 سال....سردوخشک ، سودا

60 تا آخر عمر....سردوتر ، بلغم

زندگی درهر سنی ساخته می شود. 

مزاج رامیتوان اگر غلبه داشت تغییر داد.

بطور مثال میتوان باخاکشیر ، صفرا وسوداو بلغم اضافی را از بدن خارج نماییم...