راهنمای سلامت

سالم زندگی کردن هدف نهایی هر جانداری است و هر جاندار نهایت سعی و کوشش خود را می کند که سالم باشد و در سلامت زندگی کند.و انسان بدلیل داشتن هوش بیشتر و اجتماعی بودن و داشتن امکان ویژه خود بیشتر سعی دار که در سلامت بهتری با داشتن ابزارها وبکار گیری دانش و تکنولوژی خود روز به روز بهترین شرایط سلامتی را داشته باشد. ولی این باید در شرایطی باشد که ما یک روش های فردی در زندگی و تغذیه استراحت ، ورزش ، کار و دیگر ستوه زندگی شخصی خود داشته باشیم تا بتوانیم در سلامت کامل باشیم و زندگی پر آرامش و آسایش داشته باشد در حقیقت مهمترین دارایی ما سلامتی ماست چون هریک از ما در میسر زندگی فقط یک بدن داریم و باید همین یک بدن را برای خود حفظ کنیم ،اما خانه، ماشین و سایر چیزها قابل جایگزینی و قابل تعویض هستند .

پس سالم نگه داشتن بدن، اولین و مهمترین مسئولیت ما محسوب می شود . بدون داشتن بدنی سالم نه می توانیم کار کنیم و پول و ثروت بدست بیاوریم و نه می توانیم شاد و تندرست باشیم و از زندگی لذت ببریم .