توجه به سلامت همیشه در سر لوحه انسان از اول خود شناسی بود . 

آگاهی = سلامتی = شادابی 

باید بدانیم که چه غذایی میل می کنیم و از ترکیبات و خواص و مزاج خود و آن غذایی که میل می کنیم آگاه باشیم بدن خود رابشناسیم تا بتوانیم براساس جنس( زن یامرد) ، سن، مزاج ، منطقه جغرافیایی ، آب وهوا، خودرا شناخته و نسبت به انتخاب غذای مورد نیاز بدن توجه ودقت بیشتری بنماییم.