توجه به سلامت همیشه در سر لوحه انسان از اول خود شناسی بود .